O společnosti sv. Vincenta

Stránky jsou neúplné!

 

Společnost sv. Vincence z Pauly je církevní právnickou osobou, která byla znovuobnovena Českou biskupskou konferencí  v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. Společnost historicky existovala až do nástupu komunistického režimu, který zabránil tak jejímu užitečnému působení ve prospěch chudých a trpících. Tím také vzal za své pražský ústav "Vincentinum", kde společnost pečovala o zdravotně těžce postižené spoluobčany bez ohledu na náboženské vyznání.

Ani po roce 1990 nebyly objekty navráceny původnímu účelu a Společnost musela zvolit jiné prostředky pro svou charitativní činnost. Jednotlivé skupiny (konference), spolu s ústředím se podílejí na pracích charitativného zaměření, ale i působí svým příkladem na mladou generaci.

  Společnost sv. VincenCE z PaulY v HISTORII  

 Společnost sv. Vincence z Pauly  je jeden článek z velké Vincentinské rodiny, která se účastní na širokém sociálním a misijním poli života Církve. Jméno společnosti nese po svém zakladateli, knězi - svatém Vincenci z Pauly. Ten se během svého života setkal s mnoha problémy v kněžské službě, ale i životem chudých lidí. Ve vesnici Châtillon-les-Dombes onemocněla celá jedna rodina tak těžce, že nebyli schopni o sebe navzájem pečovat. Po Vincencově výzvě sice mnoho lidí přispěchalo s pomocí, ale dobré vůli scházela organizace. Vincenc poznal, že chtít pomoci a být na to sám, nestačí. Jestliže má být pomoc účinná, musí být organizovaná.

Z těchto zkušeností vznikly první charitativní spolky. V roce 1625 Kongregace kněží misionářů (lazaristé), kteří byli určeni především pro pastoraci (lidové misie), a v roce 1633 se svou spolupracovnicí sv. Luisou de Marillac společnost Dcery křesťanské lásky, povolané sloužit chudým.Tato instituce byla na tu dobu pokroková, neboť sestry nebyly vázany klauzurou v klášterech, ale vycházely sloužit chudým do jejich příbytků.

Láska sv. Vincence k nejubožejším byla vzorem pro advokáta a doktora, blahoslaveného Frederika Ozanama, který pro službu nejchudším založil konference milosrdenství, nazvané Konferencemi sv. Vincence z Pauly.

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode